การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการสอนออนไลน์ เรื่อง ตัวประกอบจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุธีรา  จันทร์เกตุ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้ทำผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการสอนออนไลน์ เรื่อง ตัวประกอบจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ