การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอภิสรา  บทกระโทก ตำแหน่ง ครู ชำญการ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้ทำผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ