มรพส. จัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพิ่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้กับนักเรียนโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์