การพัฒนารูปแบบการจัดการเรีนการสอน เพื่อพัฒนา และส่งเสริม ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษ ระชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่การ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเกวลี  ยิ้มประเสริฐ ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้ทำผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรีนการสอน เพื่อพัฒนา และส่งเสริม ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษ ระชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่การ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

01 แบบเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ