โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก