การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี
การส่งเสริมการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2565 ณ
ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2

ภาพกิจกรรมการอบรม