รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้    ของโรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ

ชื่อเรื่อง          รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน
นายเกียรติพงษ์  ญาณวโร   ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะชำนาญการ

ปีการศึกษา      2564
บทคัดย่อ

                รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ 1) เพื่อประเมิน  ด้านบริบท 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต ของโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน มีทั้งหมด 77 คน ประกอบด้วย                 ครูผู้สอน จำนวน 4 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนระดับ                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 33 คน และ ผู้ปกครอง จำนวน 33 คน ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2564  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับจำนวน 4 ฉบับวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

         ผลการประเมินโครงการ พบว่า

  1. การประเมินเกี่ยวกับบริบทตามความคิดเห็นของ คณะครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โดยประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความชัดเจน และความเป็นไปได้ของโครงการกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ด้านสภาพของชุมชน และสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน โดยภาพรวม มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด

  2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสม เพียงพอของงบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การให้การสนับสนุนของ ฝ่ายบริหาร ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน โดยภาพรวมทั้ง 5 กิจกรรม มีความเหมาะสม/เพียงพออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกเป็นรายกิจกรรม พบว่า  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีความเหมาะสม/เพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ มีความเหมาะสม/เพียงพอ อยู่ในระดับมาก

  3.   การประเมินกระบวนการตามความคิดเห็นของคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  เป็นการประเมินด้านความร่วมมือของคณะทำงาน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนการทำงาน                   การดำเนินงาน  การนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และสิ่งที่ต้องการแก้ไขในการดำเนินงาน โดยภาพรวมทั้ง 5 กิจกรรม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม เมื่อแยกเป็นรายกิจกรรม พบว่า  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการ                 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

  4. การประเมินผลผลิตเป็นการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด