ขับเคลื่อนปัจจัยนักเรียนยากจนพิเศษ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและ บรรยายพิเศษการอบรม เชิงปฏิฺบัติการขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนติดตามกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูลและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีครูผู้รับผิดชอบในเขตอำเภอวังทอง เข้ารับการอบรม ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2