การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย

สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการคัดลายมือระดับป.1-3 จำนวน 84 โรงเรียน 2. กิจกรรมการเขียนเรียงความระดับป.4-6 จำนวน 62 โรงเรียน 3. กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ ระดับม.1-3 จำนวน 23 โรงเรียน 4.กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ชั้น ระดับม.1-3 จำนวน 31 โรงเรียน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2