MOU ยกระดับผลสัมฤทธิ์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้บริหารสถานศึกษา 123 โรงเรียน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และข้อตกลงในการพัฒนางานปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2