การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพร ผิวดี ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้ทำผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วิจัยชั้นเรียน