รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง

ชื่อเรื่อง             รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน        นายอดิเรก  น้อยพานิช   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้นใหม่พนมทอง

ปีการศึกษา   2564

บทคัดย่อ

               รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านสภาวะแวดล้อม  (Context) 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)  3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน  (Process) 4) เพื่อประเมิน                ด้านผลผลิต (Product) โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวน 180 คน ประกอบด้วย คณะครูโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง จำนวน 5 คน1คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 84 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 84 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2564  โดยเริ่มจากวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ถึง 31 มีนาคม  พ.ศ. 2565  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน  5 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

   ผลการประเมินโครงการ พบว่า

  1.    ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ วัตถุประสงค์ของโดรงการ ความต้องการจำเป็นของโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการตามลำดับ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ วัตถุประสงค์ของโกรงการ คือสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นความต้องการจำเป็นของโครงการ นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และประเด็นความเป็นไปได้ของโครงการ คือ โรงเรียนกำกับติดตามโครงการได้และผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการประสานงานสัมพันธ์เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งในโรงเรียน ที่บ้านและในชุมชน และข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือนักเรียนมีสุขภาพจิตใจไม่สมบูรณ์ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายชัดเจนในการดำเนิน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  2.   ด้านปัจจัยนำเข้า โคยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำคับจากค่าเฉลี่ยจากมาก                 ไปหาน้อย คือ ความพอเพียงของทรัพยากรต่าง ๆ ความพร้อมของบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ในประเด็นความพอเพียงในด้านต่าง ๆ คือ มีสถานที่จัดเก็บข้อมูลเอกสาร และเครื่องมือในการดำเนินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และประเด็นความพร้อมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือผู้ปกครองร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน              แต่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ครูมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีในบทบาทหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงบเงินอุดหนุน โครงการเพียงพอ
  3.   ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำคับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย

คือกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ช่วงเวลาดำเนินงานตามโครงการตามลำคับ โดยข้อ                           ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในประเด็นกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ คือ ครู ที่ปรึกษาให้คำปรึกษานักเรียนด้านการคบเพื่อน และประเด็นช่วงเวลาดำเนินงานตามโครงการ คือมีเวลาเพียงพอในการดำเนินงานตามโครงการ และข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ครูที่ปรึกษาให้เวลากับนักเรียนเพื่อปรึกษาปัญหาต่างๆ และการประเมินผลโดรงการตามที่กำหนด

  1. ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า

4.1 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในการประเมิน                    ด้านผลผลิต (Product) โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดตามความคิดเห็นของคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนซึ่งตรงกันคือ นักเรียนเคารพและรับฟังคำแนะนำของพ่อแม่ ญาติ และผู้ใหญ่ แต่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนักเรียน คือนักเรียนสามารถเรียนรู้                   ได้ตามศักยภาพ และมีความสุขในการเรียน และนักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี และคณะกรรมการนักเรียน คือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกสาระการเรียนรู้

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ โรงเรียนให้ความสำคัญในโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ครูที่ปรึกษาได้ทำความรู้จักกับนักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก