รายงานผลการนิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของครูเพศวิถีศึกษา

นางอมรรัตน์    ทิพย์ชื่น ตำแหน่ง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

บทคัดย่อ-เพศวิถี Click Download

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ได้ทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการนิเทศรูปแบบชี้แนะ (Coaching) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของครูเพศวิถีศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

 

 

นางอมรรัตน์    ทิพย์ชื่น ตำแหน่ง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
บทคัดย่อ -PLC  Click Dowload

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ได้ทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการดำเนินการตามกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ