กิจกรรม แห่เทียนวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดศรีมงคล วัดเนินมะปราง และวัดบ้านนา เพื่อให้นักเรียนมุ่งเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนา และมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี