รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์

สังกัด        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน    นายธีรสิทธิ์  วิเศษ  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ

ปีการศึกษา      2564

 

บทคัดย่อ

               รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  คือ 1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ                     2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการ                   4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน มีทั้งหมด 58 คน ประกอบด้วยครูผู้สอน จำนวน 3 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 คน และ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 23 คน ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2564  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับจำนวน 4 ฉบับ                           วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

         ผลการประเมินโครงการ พบว่า

  1. การประเมินเกี่ยวกับบริบทตามความคิดเห็นของ คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โดยประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความชัดเจน และความเป็นไปได้ของโครงการกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                      ขั้นพื้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน        และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปัจจุบัน โดยภาพรวม มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก
  2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสม เพียงพอของงบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การให้การสนับสนุนของ ฝ่ายบริหาร ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน โดยภาพรวมทั้ง 3 กิจกรรม มีความเหมาะสม/เพียงพออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกเป็นรายกิจกรรม พบว่า  กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กิจกรรมเสริมความรู้และทักษะ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความเหมาะสม/เพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กิจกรรมทักษะทางวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ กิจกรรมตะลุยข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีความเหมาะสม/เพียงพอ อยู่ในระดับมาก
  3.   การประเมินกระบวนการตามความคิดเห็นของคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  เป็นการประเมินด้านความร่วมมือของคณะทำงาน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนการทำงาน                   การดำเนินงาน  การนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และสิ่งที่ต้องการแก้ไขในการดำเนินงาน โดยภาพรวมทั้ง 3 กิจกรรม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม
  4. การประเมินผลผลิตเป็นการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนากิจกรรม     การเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  โดยภาพรวม                               มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด