เปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประะธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัย ยาเสพติด รุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยใช้กระบวนการลูกเสือ โดยมีลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าร่วม 20 โรงเรียน จำนวน 100 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 20 คน เข้ารับการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านซำรัง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

 

ใส่ความเห็น