อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning
Fundamental AL Training
https://www.youtube.com/watch?v=u7AOvZR34o8