พิธีการลงนามMOUจังหวัดพิษณุโลก สร้างคนดี สู่สังคมคุณธรรม

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าร่วมพิธีการลงนามข้อบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) จังหวัดพิษณุโลก สร้างคนดี สู่สังคมคุณธรรม ” พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูกตเวที ” และการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพลังบวร : ชุมชมคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายพยนต์ อัควพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และ นางสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า เป็นคนดี ตั้งมั่นในคุณธรรมหลัก 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูกตเวที ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมาใช้ เพื่อเป็นรากฐานสู่การสร้างสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน สืบไป ในวันที่ 1สิงหาคม 2565 ณ ห้องคริสตัล 1 โรงแรมเดอะ พาร์ค พิษณุโลก

 

ใส่ความเห็น