ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วสันต์ ปานทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ การศึกษาระดับปฐมวัย พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชม การประชุมชี้แจง การแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Online Zoom