ตอบแบบสอบถาม ข้อมมูลวิจัย แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)

ประชาสัมพันธ์แจ้ง ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ทุกท่าน
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ข้อมมูลวิจัย
แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)
ของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2


https://docs.google.com/forms/d/1zetwqkBurV3qiODlnvWv10UFC-b4WteGgD0Dt5tR2_c/viewform?edit_requested=true คลิกเพื่อตอบแบบสอบถามที่นี่…….