รายงานผลการนิเทศการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมตารางสอน  DLTV 2-3-4  โดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการนิเทศการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมตารางสอน  DLTV 2-3-4  โดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่เกิน  4  คน  โดยใช้การนิเทศแบบ PIDRE  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2

ผู้วิจัย   นางสาววิไลวรรณ  สุขป้อม
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2     ปีการศึกษา      2564

 

บทคัดย่อ

การพัฒนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อ  1) พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมตารางสอน  DLTV 2-3-4  โดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่เกิน  4  คน  โดยใช้การนิเทศแบบ PIDRE  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2  2) นิเทศให้ความช่วยเหลือ  กำกับติดตามพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมตารางสอน  DLTV 2-3-4  โดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่เกิน  4  คน  โดยใช้การนิเทศแบบ PIDRE  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2  3)  ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมตารางสอน  DLTV 2-3-4  โดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่เกิน  4  คน  โดยใช้การนิเทศแบบ PIDRE  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2  ขั้นตอนการพัฒนา  มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) สำรวจข้อมูลโรงเรียนและสภาพความต้องการในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมตารางสอน  DLTV 2-3-4  โดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่เกิน  4  คน  2) สร้างคู่มือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมตารางสอน  DLTV 2-3-4  โดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่เกิน  4  คน  โดยใช้การนิเทศแบบ PIDRE  3) นิเทศให้ความช่วยเหลือ  กำกับติดตามการใช้คู่มือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมตารางสอน  DLTV 2-3-4  โดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่เกิน  4  คน  โดยใช้การนิเทศแบบ PIDRE เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมตารางสอน  DLTV 2-3-4  โดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่เกิน  4  คน  โดยใช้การนิเทศแบบ PIDRE  2) แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมตารางสอน  DLTV 2-3-4  โดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีครูไม่เกิน  4  คน  โดยใช้การนิเทศแบบ PIDRE  กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนา ได้แก่  ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่เกิน 4  คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยผู้พัฒนาใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จำนวน 73 คน สรุปผลจากสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านต่างๆ โดยใช้ผลจาก ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการประเมินผลการพัฒนาในครั้งนี้