โรงเรียนบ้านเขาน้อย : Performance Agreement : PA — 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 _ที่ผ่านมา

นางสาวพัลลภ  ตุ้ยเต็มวงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย

ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement : PA

ประจำปีงบประมาณ 2565  ของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเขาน้อย โดยมีนางสาวพัลลภ  ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านเขาน้อยเป็นประธานประเมิน และมี น.สุพิมล  ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

น.คณิตศาสตร์ บุญพันธ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และนายฆิวุธ สิทธิยศ ผู้ทรงคุณวุฒิ

มาเป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการในการประเมินมา โอกาสนี