รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน บ้านวังดินเหนียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน บ้านวังดินเหนียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน  นางสาวอุษณีย์  สีเหลืองอ่อน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว  ปีการศึกษา   2564

Downloadsบทคัดย่อคลิกที่นี่…….botkuttor-din  นางสาวอุษณีย์ สีเหลืองอ่อน

บทคัดย่อ             

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  คือ 1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม  (Context  Evaluation) ของโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  (Input  Evaluation) ของโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน  (Process Evaluation) ของโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต  (Product  Evaluation)  ของโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว คือ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  จำนวน 8 ด้าน ประกอบด้วย     รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ความมีวินัย, ใฝ่เรียนรู้, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทำงาน,     รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครูและบุคลกรทางการศึกษาจำนวน 6 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 7 คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 42 คน  และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  จำนวน 36 คน รวม 91 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ  แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ  จำนวน 4 ฉบับ

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

  1.              ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ในการประเมินความเหมาะสมหลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  ของโครงการ  ความเหมาะสมของโครงการและนโยบายของโรงเรียนโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
  2.           ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ในการประเมินเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากร อันได้แก่ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสถานที่ งบประมาณ และระยะเวลา  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่สุด
  3.       ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ในการประเมินความเหมาะสมของการบริหารโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ซึ่งประกอบด้วย ด้านการวางแผนการดำเนินโครงการ  การดำเนินงานโครงการ การกำกับติดตาม และการประเมินผลโครงการ  โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ      มากที่สุด

                   4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียว  สำนักงาน     เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า ในภาพรวมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์        อยู่ในระดับดีมาก