รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปาด

ชื่อเรื่อง               รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปาด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2

ผู้ประเมิน             นางศิริลักษณ์  แสนโกศิก  ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ

ปีที่ประเมิน           ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านสภาวะแวดล้อม (Context) 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)                   3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงาน  (Process) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product) โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 15 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำปาด ปีการศึกษา 2564 จำนวน 97 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปาด ปีการศึกษา 2564 จำนวน 97 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา             ขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมทั้งหมด 216 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่  แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต จำนวน 5 ฉบับ                    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินพบว่า

  1.      ผลการประเมินความสอดคล้องของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2 ด้านสภาวะแวดล้อม  (Context) โดยภาพรวม มีผลการประเมินความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
  2. ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยภาพรวม มีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
  3. ผลการประเมินระดับการปฏิบัติของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2 ในด้านกระบวนการ โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
  4.        ด้านผลผลิต (Product) มีผลการประเมิน

4.1 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในการประเมิน               ด้านผลผลิต (Product) ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2 โดยภาพรวมมีผลการประเมินการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

4.2 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2  ในโดยภาพรวม มีผลการประเมินการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ผลการประเมินการปฏิบัติสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 13 นักเรียนนำสิ่งที่ได้การโครงการไปปรับใช้กับชุมชนมี โดยมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสามารถปรับใช้ได้ใน                    ทุกกิจกรรมทุกโรงเรียน โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนมั่นใจว่าสามารถนำสิ่งที่ได้จากการให้ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด                 ผลการประเมินการปฏิบัติต่ำที่สุด คือ ข้อ 8 นักเรียนควบคุมตัวเองได้ เปิดโอกาสให้เพื่อนโต้แย้งก่อนที่จะชี้แจงให้เพื่อนเข้าใจ/ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก