รายงานการประเมินโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง          รายงานการประเมินโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

ผู้จัดทำ            นายภัทรพงษ์  สุขเกิด

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ

ระยะวลาการดำเนินโครงการ     ปีการศึกษา 2564

 

            รายงานการประเมินโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบท (Context evaluation) โครงการ  2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) ของโครงการ  3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ของโครงการ  4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product evaluation) ของโครงการ กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวนทั้งหมด 106 คน ในปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 1) ครูผู้สอน จำนวน 9 คน (จำนวนครูทั้งหมดของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี)  2) คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน  3) นักเรียน จำนวน 22 คน (จากจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  4) ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 68 คน (จำนวนนักเรียน 1 คนต่อจำนวนผู้ปกครอง 1 คน)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการประเมิน

  1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ในภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ในภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ในภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.41

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ด้านผลการทดสอบ National Test (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับชาติ

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระ

4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับชาติ 3 กลุ่มสาระ

4.5 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.33

4.5 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด