ประชุม PA ระบบ DPA

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างควาามเข้าใจในองค์ความรู้ การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (PA และระบบ DPA) โดย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน เพื่อขยายผลให้คำแนะนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูที่ดูแลระบบของโรงเรียน ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม จำนวน 207 คน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2