ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจะทำการวิเคราะห์ วิพากษ์ พิจารณากลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ นะโยบาย ตัวชี้วัดและงบประมาณ พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการกิจกรรม งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2