รายงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 1 สังกัด สพป. เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

ผู้ศึกษา       นายอำพล  ช้างพินิจ

ปีที่ศึกษา     ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ครั้งนี้ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 1สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เป็นโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 1 จำนวน    18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) แบบสอบถามการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE เป็นแบบสอบถามปลายปิด ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมภาพรวม อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย ( = 3.74)      เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.83) รองลงมา คือ                  ด้านกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ย ( = 3.73) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านองค์ความรู้คุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ย ( = 3.71) 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้อำนวยการโรงเรียน และครูมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55 , S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้คำปรึกษาและการแนะนำของผู้นิเทศสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63 , S.D. = 0.56) รองลงมา คือ ผู้นิเทศวางแผนการนิเทศ ให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61 , S.D. = 0.63) และการนิเทศแบบ PIDRE ช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนได้เต็มตามศักยภาพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59 , S.D. = 0.50)

 

2 บทคัดย่อ (สมบูรณ์)ดาวน์โฟลดคลิหที่นี่……