ประเมิน ศน.ชำนาญการพิเศษ

นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานกรรมการ นายวันชัย แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ศธจ.พิษณุโลก นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กรรมการ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิศษ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีศึกษานิเทศก์ ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายอำพล ช้างพินิจนายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ นายวิรัตน์ สุทัศน์ นางสุกัญญา อำไพพงษ์ น.ส.วิไลวรรณ สุขป้อม น.ส.นุชรี วงศ์แก้ว วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2