อบรม School MIS

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียน ด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(School MIS) ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าววัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโปรแกรม School MIS จำนวน 19 คน ได้รับการพัฒนา ในการจัดระบบ การออกหลักฐานทางการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน รวบรวมเป็นฐานข้อมูล ประวัติด้านการศึกษา และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด โดยจัดอบรมในวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2