ประชุมเตรียมรับการติดตามประเมินผลฯ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นางนุชสรา ทองดอนคำ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมคณะทำงานเตรียมรับการติดตามประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามประเด็น ตัวชี้วัดที่กำหนด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2