ประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 1/2566

นายบุญเหลือ บารมี ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กรรมการและเลขานุการฯ ประชุมอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ครั้งที่ 1/ 2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2