การนิเทศ สังเกตการสอน การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน _ โรงเรียนบ้านเขาน้อย

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุพัตรา  ปานรอด และนายวิรัตน์  สุทัศน์ ศึกษานิเทศประจำเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 2

พร้อมด้วยนางสาวพัลลภา  ตุ้ยเต็มวงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย และครูปฐมวัย (ครูผู้ขยายผล) 

ได้ดำเนินการนิเทศ สังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ของครูกนกวรรณ จันมีเทศ ครูประจำรายวิชาคณิตศาสตร์

ตามโครงการการจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ต่อไป