ขอเชิญร่วมงาน “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีตสู่ความเป็น Soft Power” เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญร่วมงาน”เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีตสู่ความเป็น Soft Power”
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ พระราชวังจันทน์ จ. พิษณุโลก เชิญพบกับ กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม KPA การนำเสนอผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้และผลผลิตในการจัดการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวัฒนธรรม 5F Soft Power ( Food , Film , Fashion , Festival ,Fighting ) นำเสนอผลการส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศัยภาพ 5F นำวิจิตรศิลป์ของไทยในแขนงต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ร่วมกับอุตสาหกรรมบันเทิงสมัยใหม่
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมประวัติศาสตร์สู่ Soft Power นำเสนอประวัติศาสตร์สำคัญในท้องถิ่น ๙ จำเภอ ประกอบด้วยศิลปะวัฒนธรรม ภาษาถิ่น /บุคคลสำคัญ วีรกษัตริย์ ประเพณี เครื่องนุ่งห่ม สมุนไพร การละเล่น การท่องเที่ยว อาหาร
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการแสดงความสามารถด้านศิลปะการแสดง ดนตรี บนเวทีกลาง
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมแสดงประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม รวมของจังหวัดพิษณุโลก วิถีชีวิต OTOP

 

ดาวน์โหลดโปสเตอร์การจัดงาน เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีตสู่ความเป็น Soft Power