ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online)

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ. สพป.พล 2 มอบหมายให้ นายพงษ์พีระ ทองแบบ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และ นายอำพล ช้างพินิจ ศน. สพป.พล 2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ครับ

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA