การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566––โรงเรียนบ้านเขาน้อย

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นางสาวพัลลภ  ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อย

ร่วมจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อย เพื่อทำหน้าที่ ทีมงานสภานักเรียนในการปฏิบัติหน้าที

ในปีการศึกษา 2566 เนื่องจากทีมงานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ได้หมดวาระลง

ในการเลือกตั้งมีผู้ลงสมัคร จำนวน 2 พรรค  พรรคที่ได้รับเลือกทำหน้าที่ ทีมงานสภานักเรียนในปีการศึกษา 2566

คือ พรรคที่ 1 คือพรรคเพื่อรบ พบเพื่อพัฒนา โดยมีผลคะแนนชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ และได้จัดตั้งทีมงานสภานักเรียน

@ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก