ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย จบหลักสูตรปฐมวัย 2560 ปีการศึกษา 2565––โรงเรียนบ้านเขาน้อย

วันที่ 13-14 มีนาคม 2566

นางสาวพัลลภ  ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน แลครูปฐมวั โรงเรียนบ้านเขาน้อย

ได้จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ปีการศึกษา 2565 โดย นางสาวสิริยากร  มาเวหา  ครูประจำชั้นอนุบาล 3 เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม

และคณะครูระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านเขาน้อย เป็นผู้ช่วยในการจัดเตรียมการประเมินพร้อมบันทึกภาพ

โดยผลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการในครั้งนี้ จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย ต่อไป...

@ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ใส่ความเห็น