สืบสาน ส่งเสริม วัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2565––โรงเรียนบ้านเขาน้อย

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.

นางสาวพัลลภ  ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อย

ร่วมจัดกิจกรรมงานสืบสาน ส่งเสริม วัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนา

การศึกษาวังทอง 2 และประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โดยในงานมีการแสดงของนักเรียนด้านวัฒนธรรมไทย และการออกบูธขายอาหารไทยประเภทต่างๆ

ของนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมดำเนินไปด้วยความสุขสนุกสนาน นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริ

@ โรงเรียนบ้านเขาน้อย ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก