OPEN HOUSE ร.ร.บ้านท่าข้าม

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม นายธนากร  วัฒนพรเดชา ผอ.โรงเรียนบ้านท่าข้าม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะวิชาการตามความถนัด  ความสนใจ และลงมือปฏิบัติจริง พร้อมนำเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 โดยมี นายกิตติพงษ์โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม