ประชาสัมพันธ์โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ครูพันธ์ุใหม่ หัวใจโพธิสัตว์”

ด้วยมูลนิธิพุทธเมตตาบารมีเพื่อสังคมจังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่ายได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหลักสูตร “ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจโพธิสัตว์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่ทัศนคติเชิงบวกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  อ่านต่อ