ศึกษาดูงานการบริหารงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

         วันที่ 23 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองปรือ นำโดยนางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะครูและบุคลากร เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารงบประมาณและแผนงาน ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน งานพัสดุ และงานสารสนเทศภายในโรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ทำงานร่วมกัน