ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์ด้วย iPad ระยะที่ 2