ประชุมVDO Conference การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

ท่านรองนุชสรา ทองดอนคำ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2ได้รับมอบหมาย จาก ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ประเภทองค์กรภาครัฐ วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น.ณ ห้องประชุม 5-05 ชั้น 5 อาคารกระทรวงยุติธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพฯและผ่านระบบการประชุมทางไกล (Cisco Webex Meetings)