ประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผอ.กลุ่มฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และธุรการประจำกลุ่มทุกกลุ่มกลุ่มละ 1 คน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference ระหว่างส่วนกลางกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดินทอง 2 ห้อง VDO Conference สพป.พิษณุโลก เขต 2