การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning
ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง https://lc.moe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ Zoom
จำกัดจำนวน 1,000 คน โดยจะจัดส่ง Zoom ID และ Password ผ่านทาง E-mail ที่ลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนไม่ทันในระบบบ
สามารถเข้ารับ การอบรมผ่าน Youtube ช่อง @BICTChannel ตาม QR Code และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่