อบรม e-SAR

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นางนุชสรา ทองดอนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการประเมินผลตนเองของสถานศึกษา แบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e – SAR) ปีการศึกษา 2566 โดยมี ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน มีความรู้ ความสามารถในการรายงานผล e-SAR แบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยมี น.ส.นุชรี วงศ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นวิทยากร มีครูผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษุโลก เขต 2