โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ วัยรุ่น วัยใส เข้าใจเรื่องเพศ

  วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองปรือ นำโดย นายลาด วงษ์สวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ นางสาวพิชญาพร แจงทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้จัดกิจกรรมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ วัยรุ่น วัยใส เข้าใจเรื่องเพศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงผลกระทบในการมีเพศสัมพันธ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจากตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร