ประชุม TOR ครุภัณฑ์ DLTV

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานการประชุมร่างขอบข่ายรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรฯ จำนวน 33 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2