ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน”