โครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

           วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านหนองปรือได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนบ้านหนองปรือ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง นำโดยนายลำพูล สีหะวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและวิธีการป้องกันอย่างถูกต้อง นักเรียนมีการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อป้องกันโรค และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและลูกน้ำยุงลาย